Enam Mazhab Fikih Dalam Islam

Saat shelving koleksi di rak-rak buku perpustakaan, saya menemukan sebuah buku ensiklopedia yang cukup menarik. Lalu kubaca buku tersebut. Membaca buku ensiklopedia memang mengasyikan. Saya seperti terbawa ke jaman terdahulu yang penuh dengan sejarah. Lagi pula buku ensiklopedia adalah buku yang ringkas, jelas namun padat. Buku yang kubaca itu adalah buku Ensiklopedi Islam yang di terbitkan pada tahun 2005. Cukup lama memang dan harus perlu banyak pembaharuan. Buku ensiklopedia Islam tersebut terbagi ke dalam 8 jilid. Kebetulan buku yang saya baca adalah jilid ke-8. Pada jilid 8 tersebut ada 60 pokok bahasan diantaranya tentang Enam Mazhab Fikih Dalam Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan sunah Nabi Muhammad SAW. Keenam Mazhab Fikih tersebut diantaranya Mazhab Fikih. Abu Hanifah, Malik bin Anas, asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbali, Ia'far as-Sadiq, dan Dawud bin Khalaf.

Enam Mazhab Fikih Dalam Islam

Sebagai catatan pribadi keenam mazhab fikih tersebut saya tuliskan dalam blog ini mengingat saya selalu membaca blog sendiri melalui smartphone ketika berada di commuter line atau angkot menuju tempat kerja. Secara garis besar berikut ini tabel keenam mazhab fikih dalam Islam yang merujuk kepada Al-Quran dan sunah.
MazhabPendiriPemikiranPenyebaran
HanafiAbu Hanifah an-Nu'man bin  Sabit bin Zauta at-Taimi al- Kufi (Kufah, 80 H/699 M-150 H/767 M) Corak pemikiran hukum: Rasional

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Qur'an
 • Sunah
 • Pendapat sahabat
 • Kias
 • Istihsan
 • Ijmak
 • 'Urf
 • Afghanistan
 • China
 • India
 • Irak
 • Libanon
 • Mesir
 • Pakistan
 • Rusia
 • Suriah
 • Turkestan
 • Turki
 • Wilayah Balkan
MalikiMalik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Asbahi, terkenal dengan sebutan Imam Dar al-Hijrah (Madinah, 93 HI 712 M-179 H/798 M) Corak pemikiran hukum: dipengaruhi sunah yang cenderung tekstual

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Qur'an
 • Sunah
 • Ijmak sahabat
 • Kias
 • Maslahah mursalah
 • 'Amal ahl al-Madinah
 • Pendapat sahabat
 • Kuwait
 •  Spanyol
 • Arab Saudi, khsusunya Mekah
 • Wilayah Afrika, khususnya Mesir, Tunisia, Aljazair, dan Maroko
Syafi'iAbu Abdullah Muhammad bin Idris bin As Bin Usman bin Syafi' asy-Syafi'i al-Muthalibi (Gaza, Palestina, 150 H / 767 M - Cairo, Mesir, 204 H / 20Januari 820)Corak pemikiran hukum: Antara tradisional dan rasional

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Quran
 • Sunah
 • Jimak
 • Kias
 • Bahrein
 •  India
 • Indonesia
 • Kazakhastan
 • Malaysia
 • Suriah
 • Turkmenistan
 • Yaman
 • Arab Saudi khususnya Madinah
 • Wilayah Arab Selatan
 • Wilayah Afrika Timur
 • Wilayah Asia Timur
 • Wilayah Asia Tengah
HanbaliAhmad bin Hanbal bi Hilal bin Asad asy-Syaibani al-Marwazi (Baghdad, Rabiulakhir 164 H / 780 M - Rabiulawal 241 H / 855 M)Corak pemikiran hukum:tradisional (fundamental)

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Qur'an secara zahir dan sunah
 • Fatwa sahabat
 • Jika ada perbedaan fatwa sehabat, digunakan yang lebih dekat dengan Al-Quran dan Hadis
 • Hadis mursal dan daif
 • Kias
 • Arab saudi (Mayoritas)
Ja'fariMuhammad Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husein bin Ali bin Abi Thalib as-Sadiq (Madinah, 80 H / 699 M - Madinah, 25 Syawal 148 / 7665 M)Corak pemikiran hukum: Tradisional dan rasional

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Qur'an 
 • Sunah
 • Ijmak
 • Akal
 • Irak 
 • Iran
 • India
 • Pakistan
 • Nigeria
 • Somalia
ZahiriDawud bin Khalaf al-Isfahani (Kufah, 100 H / 815 M - Baghdad, 270 H / 883 M)Corak pemikiran hukum: tradisional (fundamental)

Dasar pemikiran hukum:
 • Al-Qur'an
 • Sunah

 • Irak (mayoritas)
 • Andalusia
Selain membahas tentang enam mahzab fikih, didalam jilid 8 ini juga membahas tentang kronika Islam di dunia dan di Indonesia, atlas Islam, negara berpenduduk muslim terbesar, agama di dunia, perang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW, dan silsilah nabi.

Salam blogger pustakawan

Komentar